PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

 
 
Projekt Fast Forward Europe

Projekt FAST FORWARD EUROPE w ramach programu Interreg Europe będzie realizowany przez PFRR w okresie 01.01.2017r. do 31.12.2022r.

Projekt koordynowany jest przez Normandy Development Agency (Francja) i realizowany jest w partnerstwie międzynarodowym przez podmioty z Polski, Danii, Niemiec, Litwy, Węgier, Hiszpanii i Włoch.

Celem jest wzmocnienie współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami z w/w krajów dzięki lepszemu wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej.

Celem jest też wzmocnienie otoczenia biznesowego będącego wsparciem dla przedsiębiorców. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wymianę dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami MSP oraz instytucji wspierających przedsiębiorców.

Koordynator Normandy Development Agency przede wszystkim chce się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie programów akceleracyjnych skierowanych do przedsiębiorstw. Agencja ma kilkuletnie doświadczenie w rozwoju programu FFWD Normandie, w tym roku została otwarta edycja międzynarodowa. Partnerzy są na różnych etapach wdrażania programów akceleracyjnych. Głównym problemem z którym borykają się firmy we wczesnym etapie rozwoju jest brak funduszy, a nie każdy może skorzystać z dotacji unijnych. Dlatego też kluczowe staje się poszukiwanie inwestorów zainteresowanych współpracą z biznesem. Stworzenie odpowiednich ram współpracy dla środowiska startupów i inwestorów jest jednym z kluczowych działań. Jednocześnie ważnym aspektem rozwoju firm a co za tym idzie regionów jest współpraca międzynarodowa, również w zakresie inwestowania w obiecujące przedsięwzięcia.

Działania projektu polegające na wymianie wiedzy i zapoznaniu się z najlepszymi rozwiązaniami w wybranych regionach EU dotyczą więc trzech obszarów:

  • programów akceleracji przedsiębiorstw,
  • internacjonalizacji działalności,
  • źródeł finansowania ze szczególnym naciskiem na udział inwestorów prywatnych.

Jest to okazja, aby stworzyć lepsze warunki współpracy dla innowacyjnych startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Międzynarodowość tego projektu pozwala na wymianę różnorodnych (częstokroć odmiennych) doświadczeń w dziedzinie wspierania przedsiębiorczości.

Koordynator: Normandy Development Agency (Caen, Francja)

Parnerzy:

  • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego,
  • Investment and Business Development Bank Lower Saxony NBank (Niemcy),
  • Business Development Centre North Denmark (Dania), Murcia Business Innovation Center (Hiszpania),
  • IFKA Public Benefit NonProfit Ltd. for the Development of the Industry (Węgry),
  • Metropolitan City of Turin (Włochy),
  • Kaunas Science and Technology Park (Litwa).

https://www.interregeurope.eu/ffwdeurope/